Preklady z českého do slovenského jazyka

Slovenský a český jazyk
Slovenský a český jazyk sú si veľmi blízke vďaka spoločnému slovanskému základu a zároveň vďaka historickej previazanosti. Napriek tomu sa od seba líšia viac, ako si myslíme. V dnešnej dobe sa slovenčina v Českej republike dostala na okraj záujmu a jej znalosť pomaly upadá. Preto si pri prekladoch z češtiny do slovenčiny musíme dávať dobrý pozor, aby sme si zvolili vhodného prekladateľa, najideálnejšie rodeného hovorcu, ktorý svoj materinský jazyk naozaj ovláda. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je žiaduce obrátiť sa pri prekladoch z češtiny do slovenčiny na odborníka, a tým sa vyhnúť chybám a nepresnostiam v preloženom texte.

Český a slovenský jazyk
Čeština a slovenština jsou si velmi podobné, díky společnému slovanskému základu a zároveň díky historické provázanosti. Nicméně oba jazyky se od sebe liší, a to ne tak málo, jak si myslíme. Navíc v dnešní době se slovenština v České republice dostala na okraj a její znalost pomalu upadá. Proto si při překladech z češtiny do slovenštiny musíme dávat dobrý pozor, abychom zvolili vhodného překladatele, optimálně rodilého mluvčího, který svůj mateřský jazyk opravdu ovládá.

Preklady z českého do slovenského jazyka
Narodila som sa v Poprade na Slovensku. V Českej republike žijem od roku 2009 a venujem sa prekladom z češtiny do slovenčiny a jazykovým korektúram slovenských textov. Z lásky k môjmu rodnému jazyku a z úcty k češtine aj tu v českom prostredí komunikujem výhradne po slovensky. Zameriavam sa na štandardné rozdiely medzi českým a slovenským jazykom, z ktorých vzniká najviac nezrovnalostí a chýb pri neodborných prekladoch. Moje preklady a korektúry sú kvalitné a ručím za odovzdanie práce v dohodnutom termíne.

Preklady webových stránok a e-shopov
Aj keď sa zdá, že si Slováci a Česi v bežnej komunikácii rozumejú, mali by ste k vašim slovenským zákazníkom pristupovať profesionálne a s úctou. Texty, informácie a správy im určené by mali byť odborne preložené do ich materinského jazyka. Vyhnete sa tak chybám a nepresnostiam v texte, ktoré komplikujú jeho pochopenie, text získa dôveryhodnosť oproti prekladom z automatických prekladačov a vaše webové stránky budú ľahšie dostupné cieľovej skupine zákazníkov.

Překlady z českého do slovenského jazyka
Narodila jsem se v Popradu na Slovensku. V České republice žiji od roku 2009 a věnuji se překladům z češtiny do slovenštiny a jazykovým korekturám slovenských textů. Z lásky ke svému rodnému jazyku a z úcty k češtině se i zde v českém prostředí držím ryzí slovenštiny. Mé překlady a korektury jsou kvalitní, bez bohemismů a běžných nešvarů. Ručím za odevzdání práce v dohodnutém termínu.

Překlady webových stránek a e-shopů
Byť se nám zdá, že si navzájem rozumíme, měli bychom vždy ke slovenským zákazníkům přistupovat s úctou a s profesionálním pohledem, podávat jim informace a texty v jejich mateřském jazyku (stejně jako u překladů do jakékoli jiné cizí řeči). Proto je potřeba odborný překlad. Navíc chyby a nepřesnosti v textu nejen znesnadňují jeho pochopení, vaše webové stránky se na Slovensku nedostanou do internetového vyhledávání, pokud nebudete mít správné a přesné výrazy, a to, co chcete říct, ztratí svou váhu a důvěryhodnost, pokud použijete pouze překladač bez jazykové korektury.

Cena za preklad
Cenu za preklad určuje v prvom rade jeho dĺžka. Pri kalkulácii ceny vychádzam z normostrany, čo je 1800 znakov s medzerami. Cenu za preklad ovplyvňuje aj odbornosť, náročnosť, formát dodaného textu a požadovaný termín dodania.

Orientačná kalkulácia prekladu:
  • preklad z češtiny do slovenčiny 200 Kč za 1 normostranu
  • korektúra slovenského textu 150 Kč za 1 normostranu
Ak potrebujete preklad alebo korektúru, napíšte mi, aký text a v akom termíne potrebujete dohodneme sa na podrobnostiach.

Cena za překlad
To, kolik bude překlad textu stát, určí především jeho délka. Při kalkulaci vycházím z normostrany, to je 1800 znaků s mezerami. Cenu za překlad ovlivňuje také odbornost, náročnost a formát dodaného textu a požadovaný termín dodání.

Orientační kalkulace je:
  • překlad z češtiny do slovenštiny 200 Kč za 1 normostranu
  • korektura slovenského textu 150 Kč za 1 normostranu
Pokud potřebujete překlad či korekturu, napište mi, jaký text a kdy potřebujete, domluvíme se na podrobnostech.